Kategoria: Aktualności

News info

Więcej o: Programy Narodowego Instytutu Wolności

Programy Narodowego Instytutu Wolności

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest rządową agencją wykonawczą operującą programami, umożliwiającymi pozyskanie dotacji. Obecnie zarządzamy, bądź planujemy uruchomienie wkrótce – 5 programów mających za zadanie wspierać tworzenie się silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

To rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

  1. Priorytet Małe inicjatywy  – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwoprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  3. Priorytet Aktywni obywateleprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządoweprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.
Korpus Solidarności

To program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń.

Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Projektowany program koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

  • wolontariuszach,
  • organizatorach wolontariatu,
  • koordynatorach wolontariatu,
  • otoczeniu wolontariatu.

Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Koncentracja na tej formie wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych.

Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

Efektem wzmocnienia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu uczestniczących w Programie, ma być objęcie realną pomocą osób i środowisk potrzebujących wsparcia. Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.

Taka zmiana postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

To pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Przygotowaliśmy różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

Nie wymagamy wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu. W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Program jest nową formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania młodych ludzi. Działalność harcerska jest prowadzona według systemu wychowania, nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki temu stwarza możliwość wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży.

Program adresujemy przez wszystkim do organizacji objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. Będziemy udzielać rocznych dotacji na rozwój instytucjonalny ściśle powiązany z działalnością programową. Organizacje harcerskie, które otrzymają wsparcie w ramach Programu, będą realizować działania w ramach następujących zadań:

  • Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich
  • Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich

Chcemy, aby ze wsparcia w ramach programu skorzystało ponad 200 tys. harcerzy i instruktorów.

Program Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2019-2030

Uniwersytet ludowy jest pozaformalną, niepubliczną placówką edukacyjno–wychowawczą z bazą internatową dla osób dorosłych. Uniwersytety ludowe działają w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, gdzie dostęp do innych form edukacji czy rozwoju jest utrudniony. Głównym celem działalności uniwersytetu ludowego jest przygotowanie współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Program dla uniwersytetów ludowych to zupełnie nowa oferta dla sektora obywatelskiego. W ramach realizacji Programu chcemy udzielać wsparcia na rozwój działalności programowej uniwersytetów ludowych w powiązaniu z rozwojem instytucjonalnym tych organizacji. Będzie realizowany ramach corocznych konkursów dotacyjnych. Celem Programu jest wzrost poziomu edukacji ustawicznej dorosłych mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego na obszarach wiejskich i w małych miastach. Uruchomienie Programu zaplanowano na 2019 r.

Więcej informacji nt. programów znajdziecie na: https://niw.gov.pl/nasze-programy/

Więcej Konkursy Marszałkowskie

Konkursy Marszałkowskie

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkursy ofert z terminami na początek lutego br. Czasu całkiem sporo, więc warto przemyśleć kwestie składania wniosków o dotacje…

Otwarty konkurs ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/ochrona_srodowiska/otwarte_konkursy_ofert/ogloszenia/otwarty-konkurs-ofert-w-sferze-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego.html
Konkurs na promocję ekologii i ochrony środowiska http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/konkurs-na-promocje-ekologii-i-ochrony-srodowiska.html

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/otwartekonkursyofert/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2019-r-zadan-publicznych-w-sferze-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-tym-dzialalnosci-leczniczej-w-rozumieniu-ustawy-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-pozytku-publicznym-i-wolontariacie.html

Więcej Kiedy ruszą Fundusze Norweskie?

Kiedy ruszą Fundusze Norweskie?

Konsultacje i dyskusje o kształcie Funduszu w różnych formach (również w portalu NGO.pl) oraz opracowywanie ich wyników potrwają jeszcze kilka miesięcy. Zgodnie z zamierzeniami latem zostanie stworzone ich podsumowanie, zaś pierwsze konkursy mogą zostać ogłoszone na jesieni. To zamierzenie – jak przyznają operatorzy – ambitne, ale realne.

Materiał i więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/kiedy-rusza-fundusze-norweskie-co-beda-wspierac-my-juz-wiemy