Fundusz Wspierania OPP

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza na podstawie art. 27ab ust. 5 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 33, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 4 i 5 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2051) oraz § 5 ust. 6 załącznika do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 989) otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego oraz zaprasza organizacje pożytku publicznego do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert_2022_FWOPP-2.pdf

Celem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Dysponentem tego państwowego funduszu celowego jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dyrektor NIW-CRSO).

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
 • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Najważniejsze założenia konkursu:

 • podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są wyłącznie organizacje pożytku publicznego, które:
  • nie są postawione w stan likwidacji albo upadłości;
  • osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł;
  • terminowo zamieściły sprawozdania za 2020 rok (dotyczy to organizacji, które miały status organizacji pożytku publicznego w 2020 roku) i – jeśli były do tego zobowiązane – również za 2019 i 2018 rok, w  bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
 • zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
 • kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
 • wkład własny nie jest wymagany,
 • nie ma możliwości złożenia oferty wspólnej,
 • oferty są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą  Systemu Obsługi Dotacji,
 • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2021 roku o godz. 12:00,
 • dotacje będą przyznane z  Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
 • pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 000 zł,

więcej: https://niw.gov.pl/bip/biuletyn-informacji-publicznej/organizacje-pozytku-publicznego/fundusz-wspierania-opp/otwarty-konkurs-ofert-fwopp-2022/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *