Kategoria: Aktualności

News info

Więcej Uwaga! Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie ze składek na ZUS

Uwaga! Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie ze składek na ZUS

Do końca czerwca można jeszcze złożyć wnioski o zwolnienie ze składek na ZUS. Pracodawcy, którzy już to zrobili, a czekają na decyzję, mogą sprawdzić status wniosku na PUE ZUS. Dla każdego miesiąca jest ona wydawana osobno.

Przypominamy, że zwolnienie dotyczy 3 miesięcy.

W przypadku pytań odnośnie wniosków zapraszamy do kontaktu z CWOP.

Więcej o: Przypominamy o ważnych terminach 1 i 30 czerwca.

Przypominamy o ważnych terminach 1 i 30 czerwca.

1.06.2020 (poniedziałek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:
przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i wpłata wynikającego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.; termin 1.06.2020 r. nie obowiązuje podatników CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop oraz podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym; tej grupie podatników termin na złożenie zeznania CIT-8 i wpłatę podatku został przesunięty do 31 lipca 2020 r. i odnosi się on do zeznań składanych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Więcej “Przypominamy o ważnych terminach 1 i 30 czerwca.”
Więcej o: Zawarłeś umowę o dzieło? Będziesz musiał zgłosić ją w ZUS

Zawarłeś umowę o dzieło? Będziesz musiał zgłosić ją w ZUS

Od stycznia 2021 roku płatnicy składek muszą liczyć się z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi wobec ZUS. Chodzi o obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło. Wszystko za sprawą przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.

Opublikowane dotychczas Tarcze antykryzysowe wprowadzają liczne zmiany w przepisach prawa. Co do zasady zmiany te mają służyć wspieraniu przedsiębiorców w ciężkich czasach epidemii. Wśród gąszczów nowych przepisów można jednak przeoczyć zapisy nakładające na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek zgłaszania do ZUS wszystkich zawartych umów o dzieło.

Więcej “Zawarłeś umowę o dzieło? Będziesz musiał zgłosić ją w ZUS”
Więcej Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywy społeczne”

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywy społeczne”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych już po raz czwarty jest Operatorem Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”.
W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł) dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in.:

  • obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukować w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • aktywizować mieszkańców, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budować i utrwalać świadomość oraz wiedzę o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego. 

Wnioski o granty można składać drogą mailową w terminie od 11 do 31 maja 2020 roku (do godziny 23:59).

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej do pobrania poniżej ⇒

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Potoniec (e-mail: katarzyna.potoniec@owop.org.pl).

Program jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.Dokumenty do pobrania: 

Informacja o programie

Wniosek na realizację mikrograntu

Regulamin konkursu

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Więcej Tarcza antykryzysowa – nabór wniosków PUP

Tarcza antykryzysowa – nabór wniosków PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od dnia 13.05.2020 r. do dnia 26.05.2020 r. przyjmuje wnioski na:


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tel.: 87 565 26 73; 87 565 26 76).
 
Wypełniony Wniosek  wraz załącznikami (m. in. Umową)  można złożyć:

  • w formie elektronicznej – wniosek dostępny na stronie praca.gov.pl  (wniosek opatrzony  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym),
  • pocztą tradycyjną na adres:Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71 A, 16-400 Suwałki,
  • w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 71 A.


Zasady udzielania wsparcia oraz druki wniosków i umów dostępne są TUTAJ https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/

Przedmiotowe instrumenty będą finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Prosimy o zwrócenie uwagi na wersję umowy oraz kalkulatora – te dokumenty zmieniają się dość często !!! 

W przypadku pytań odnośnie wypełniania dokumentów oraz pomocy przy składaniu wniosków zachęcamy do kontaktu z CWOP.